Zapraszam do kontaktu ze mną, zarówno w celu nawiązania współpracy, jak dla wyrażenia swojej opinii (krytycznej lub życzliwej – każda mile widziana) na temat moich publikacji.

lukasz.srokowski@gmail.com
tel.: +48 696.034.858

Szkolenia i doradztwo dla biznesu

Ta część strony poświęcona jest ofercie prowadzonych przeze mnie szkoleń i usług doradczych.

  W sekcji Tematy znajduje się lista obszarów, z których jestem w stanie przygotować i przeprowadzić szkolenie. Gdybyście byli Państwo zainteresowani szkoleniami z tematów, które nie są tu wymienione, także zachęcam do kontaktu – w wielu wypadkach będę w stanie skontaktować Was z odpowiednimi trenerami.
W przypadku usług doradczych, ze względu na różnorodność potrzeb klientów, przedstawiam jedynie opis dwóch najczęściej realizowanych usług: audytów komunikacji i audytów kultury organizacji.
W przypadku zapotrzebowania na inne działania, proszę o kontakt – razem ustalimy, co dokładnie mogę Państwu zaproponować.

Doświadczenie trenerskie i doradcze
Pracę jako trener rozpocząłem w roku 2002 od prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych i nauczycieli. Od roku 2005 współpracuję jako trener biznesu z różnymi firmami szkoleniowymi, prowadząc warsztaty i szkolenia dla dużych i małych przedsiębiorstw.
Wśród moich klientów są m.in.:

  Do dziś przeprowadziłem ponad trzy tysiące godzin szkoleń i warsztatów w Polsce i za granicą. Uczestnikami moich zajęć byli pracownicy nie tylko firm komercyjnych, ale także urzędów, szpitali, szkół, stowarzyszeń, czy fundacji. Prowadziłem zajęcia w ramach studiów MBA European University Viadrina i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.
  kierowany przeze mnie zespół trenerski szkolił 2600 uczestników, w cyklu blisko dwustu szkoleń na terenie całej Polski.
Równolegle do prowadzenia szkoleń, realizowałem usługi doradcze. Obejmowały one zakres tematów związanych z komunikacją organizacyjną, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem systemów motywacyjnych oraz kształtowaniem kultury organizacji. Wśród nich znajdowały się działania tak różnorodne jak:

 • Audyt komunikacji wewnętrznej w liczącej dwa tysiące pracowników firmie produkcyjnej,
 • Plan wdrażania misji, wizji i wartości firmy outsourcingowej,
 • Stworzenie planu rozwoju kompetencji dla dyrektora technicznego firmy budowlanej
 • Pomoc w diagnozie kultury organizacyjnej polskiego oddziału niemieckiej korporacji.
 • Rozwiązywanie konfliktu między działami w firmie farmaceutycznej
Każde z tych – i wielu innych – zadań było dla mnie ciekawym doświadczeniem i każde pozwoliło mi lepiej poznać ogromne zróżnicowanie sytuacji, w jakich mogą znajdować się organizacje biznesowe.

Filozofia szkoleniowa
Najważniejsze w każdym szkoleniu jest dla mnie jego przygotowanie – uważam, że na sukces lub porażkę szkolenia w przeważającej mierze wpływa to, co wydarzy się, zanim grupa wejdzie do sali. Dlatego, na etapie planowania szkolenia, ustalania jego celów i przebiegu, kontaktuję się ze wszystkimi interesariuszami, którzy będą w stanie mi pomóc zrozumieć potrzeby uczestników zajęć.
Każde szkolenie jest inne – dlatego do każdego dobieram odpowiednie metody. Nie wierzę w szkolenia wyłącznie teoretyczne, oparte na wykładzie, ale uważam, że odrobina konkretnej wiedzy nigdy nie zaszkodzi. Używam ćwiczeń, symulacji, gier zespołowych, nie stronię także od pracy indywidualnej lub w parach. W przypadkach większych grup dobieram zespół składający się z doświadczonych trenerów.
Sukcesem szkolenia nie jest dla mnie wyłącznie dobra zabawa uczestników. Chciałbym, żeby każdy, kto wychodzi z mojej sali szkoleniowej miał poczucie, że ciekawie spędził czas. Ale najważniejsze jest to, czego się nauczył, co przemyślał, co postanowił zmienić. Dlatego utrzymuję kontakt z moimi Klientami także po zakończeniu procesu szkoleniowego, dowiadując się, jakie osiągnęli postępy i pomagając utrwalić wyniki szkolenia.

Lista tematów szkoleniowych

Prowadzę szkolenia w następujących obszarach:

BUDOWANIE ZESPOŁU
 • Diagnozowanie efektywności zespołu (SWOT, analiza 5 dysfunkcji, itp.)
 • Budowanie zaufania i otwartości
 • Poprawa komunikacji wewnątrz zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów zespołowych
 • Tworzenie atmosfery do wzajemnego poznania się, integracja zespołu
 • Aktywności outdoorowe, np. wspinaczka linowa , zajęcia terenowe
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
 • Role zadaniowe w zespole (wg różnych typologii)
 • Mechanizmy wzmacniające efektywność grupową i sposoby ich wykorzystywania
 • Mechanizmy osłabiające efektywność grupową i sposoby ich eliminowania
 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi i rozproszonymi
 • Metody autoanalizy zespołu
SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne i mechanizmy ulepszające komunikację
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja w grupie
 • Komunikacja w organizacji
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
 • Postawy w konflikcie
 • Metodologia mediacji wg. C. Moore’a
 • Potrzeby a stanowiska
 • Rodzaje konfliktów i przeciwdziałanie im
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów
NEGOCJACJE
 • Określanie granic negocjacyjnych (BATNA, itp.)
 • Techniki negocjacyjne (kilkadziesiąt różnych) wraz z metodami ich odpierania
 • Obrona przed manipulacjami
 • Mowa ciała w negocjacjach
KREATYWNOŚĆ
 • Techniki i narzędzia wspierające twórcze myślenie (kapelusze de Bono, ZWI, SCAMPER i wiele innych)
 • Grupowe twórcze rozwiązywanie problemów
 • Mechanizmy grupowe wzmacniające i osłabiające kreatywność
 • Kryteria oceny kreatywności rozwiązań problemów
 • Wzmacnianie kreatywności w organizacji
PRZYWÓDZTWO
 • Przywództwo w organizacji
 • Budowanie proaktywności u liderów
 • Przywództwo oparte na wartościach
 • Style przywództwa i ich zastosowanie
 • Przywództwo sytuacyjne Herseya-Blancharda
 • “The Managerial Grid” Blake’a i Mouton
KULTURA ORGANIZACYJNA
 • Diagnoza kultury organizacyjnej firmy i jej spójności z celami biznesowymi
 • Typy kultur organizacyjnych
 • Budowanie kultury organizacyjnej w nowej firmie
 • Zmiana kultury organizacyjnej
ZARZĄDZANIE KARIERĄ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Określanie celów zawodowych
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, pisanie CV
 • Tworzenie „mapy kariery”
 • Budowanie automotywacji
MOTYWOWANIE
 • Określanie typów osobowości pracownika
 • Model motywacyjny Herzberga
 • Zasady motywowania na różnych szczeblach
 • Czynniki finansowe w motywowaniu
 • Czynniki pozafinansowe w motywowaniu

Audyt komunikacji
Wbrew stereotypom, komunikacja w organizacji wcale nie jest zjawiskiem nieuchwytnym i niemierzalnym. Można ją zbadań i opisać, używając konkretnych mierników, z procentowym określeniem skuteczności każdego kanału komunikacyjnego używanego w firmie. Wymaga to jednak zastosowania odpowiednich narzędzi, pochodzących z warsztatu metodologicznego socjologii i psychologii.

Audyt komunikacji to złożone, wieloaspektowe badanie komunikacji w organizacji. Jego celem jest precyzyjne opisanie kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej istniejących w firmie. Audyty realizuję przy wsparciu doświadczonego zespołu badawczego, z którym współpracuję od lat. W zależności od rozmiaru organizacji oraz złożoności działów, proponuję część lub wszystkie następujące metody badawcze:

 • Ankiety kwestionariuszowe – papierowe lub elektroniczne
 • Indywidualne wywiady pogłębione z członkami kadry kierowniczej,
 • Wywiady grupowe z zespołami wchodzącymi w skład działów i departamentów
 • Analizę treści – gazetek firmowych, newsletterów, intranetu czy też strony internetowej
 • Arkusze samooceny – dla osób pełniących kluczowe role komunikacyjne w firmie

 

W trakcie prowadzenia audytów, używam zawsze kilku metod równolegle. W raportach przedstawiam wyłącznie te informacje, które zostały potwierdzone przez przynajmniej dwie niezależne metody badawcze.
Efektem każdego audytu jest sporządzenie pisemnego raportu, opisującego szczegółowo silne i słabe strony w komunikacji organizacyjnej, problemy komunikacyjne, a także środki zaradcze. W raporcie opisany jest szczegółowo każdy kanał komunikacyjny, występujący w firmie, a także sugerowane jego udoskonalenia.

Audyt kultury organizacji
Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, nie każda jednak ma świadomość, jak z nią pracować. Problemem wielu firm jest sprzeczność kultur w różnych częściach przedsiębiorstwa, istnienie wewnętrznych subkultur lub nawet kontrkultur. Powoduje to konflikty i uniemożliwia organizacji osiąganie optymalnych wyników. Aby móc podjąć działania, służące do uspójnienia kultury organizacji, najpierw niezbędne jest jej opisanie.
Audyt kultury organizacyjnej to badanie formalnych i nieformalnych reguł kierujących działaniami pracowników firmy. Audyty realizuję przy wsparciu doświadczonego zespołu badawczego, z którym współpracuję od lat. W zależności od rozmiaru organizacji oraz złożoności działów, proponuję część lub wszystkie następujące metody badawcze:

 • Indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami i kadrą kierowniczą
 • Ankiety kwestionariuszowe – papierowe lub elektroniczne
 • Wywiady grupowe z zespołami wchodzącymi w skład działów i departamentów
 • Obserwacje nieuczestniczące – np. podczas zebrań czy spotkań zespołowych
 • Analiza treści misji, wizji i oficjalnych dokumentów firmy
Efektem audytu kultury organizacji jest sporządzenie raportu, zawierającego tzw. „mapę kulturową”. Jest to mapa organizacji z opisanymi dominującymi elementami kultury organizacyjnej w różnych działach i na kolejnych poziomach organizacji.
Raport zawiera także protokół różnic kulturowych, wskazujący które – współpracujące ze sobą – działy lub departamenty mają najbardziej skonfliktowane ze sobą kultury i co warto byłoby zrobić dla ich usprawnienia. Najważniejszą częścią raportu jest zestawienie istniejącej kultury organizacyjnej ze strategią biznesową i wskazanie zgodności, lub też różnic, utrudniających osiąganie celów biznesowych.
Badanie satysfakcji

Satysfakcja pracowników ma olbrzymie znaczenie dla działania – a w efekcie także dla wyników finansowych firmy. Prowadzę profesjonalne badania satysfakcji, oparte na metodologii badań w naukach społecznych.

W ramach badań satysfakcji prowadzę zarówno badania ilościowe, w postaci ankiet, jak i badania jakościowe poprzez wywiady pogłębione oraz focusy. Wszystkie narzędzia przygotowywane są zawsze pod konkretny projekt, pod kątem zgodności z profilem i specyfiką firmy.

Efektem realizowanych przeze mnie badań jest między innymi opracowanie wielkoformatowej mapy satysfakcji, ilustrującej rozkład zadowolenia pracowników w różnych częściach firmy.

Badania satysfakcji realizowałem dla szeregu firm w całej Polsce – największe przeprowadzone przeze mnie badanie objęło 25 tys. pracowników Lasów Państwowych, dla których zrealizowałem ogólnopolski barometr satysfakcji, połączony z opracowaniem planów rozwojowych dla wszystkich Dyrekcji Regionalnych.